Warsztaty Breakingu z BBOY ALKOLIL/Rosja - 15.10.16 r.

IMG_7065
IMG_7065
IMG_7067
IMG_7067
IMG_7071
IMG_7071
IMG_7072
IMG_7072
IMG_7074
IMG_7074
IMG_7076
IMG_7076
IMG_7079
IMG_7079
IMG_7081
IMG_7081
IMG_7086
IMG_7086
IMG_7089
IMG_7089
IMG_7091
IMG_7091
IMG_7098
IMG_7098
IMG_7100
IMG_7100
IMG_7102
IMG_7102
IMG_7104
IMG_7104
IMG_7107
IMG_7107
IMG_7114
IMG_7114
IMG_7117
IMG_7117
IMG_7122
IMG_7122
IMG_7135
IMG_7135
IMG_7138
IMG_7138
IMG_7144
IMG_7144
IMG_7151
IMG_7151
IMG_7153
IMG_7153
IMG_7157
IMG_7157